Agendacommissie

Naam: Agendacommissie

De raad bepaalt zelf welke onderwerpen er op de agenda komen van de vergaderingen. De agendacommissie:

·         toetst of voorstellen van het college geschikt zijn voor behandeling in de raad;

·         toetst agendaverzoeken van raadsleden;

·         stelt de voorlopige agenda's vast voor alle raadsvergaderingen;

·         stelt het vergaderschema van de raad vast.

De burgemeester is voorzitter van de agendacommissie. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is adviseur en de griffier is secretaris en adviseur. Iedere raadsfractie heeft een raadslid of burgerraadslid als lid in de commissie.