Maak kennis met de besluitvormende vergadering

02 juli 2021

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Als laatste volgt de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering.

De raadsleden gaan nog éénmaal met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. In de besluitvormende vergadering hebben alleen de raadsleden spreek- en stemrecht. De burgerraadsleden zijn van deze vergadering uitgesloten. In principe debatteren de raadsleden alleen over de na de oordeelsvormende vergadering openstaande debatpunten en ingediende amendementen en moties. Nadat de voorzitter de beraadslagingen heeft gesloten, volgt de stemming. De raadsleden hebben ook de mogelijkheid om hun stem kort te motiveren. Dat doen zij door een stemverklaring af te leggen. Een raadslid heeft ook de mogelijkheid om een zogenaamde hoofdelijke stemming over een voorstel, amendement of motie te vragen. De voorzitter noemt dan één voor één de namen van de raadsleden en zij antwoorden met voor of tegen.

Besluitvormende

Terug naar nieuws